Reklamacje - informacja dla dłużników

 

Reklamacje dłużników

Informacja dotycząca możliwości składania reklamacji dotyczących Asekuracji sp. z o.o. (dalej: Asekuracja) przez Dłużników

1.
Poprzez reklamację w obszarze windykacji rozumie się każde wystąpienie Dłużnika Asekuracji odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących działalności prowadzonej przez Asekurację Sp. z o.o. w relacjach z Dłużnikiem.

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przez Dłużnika Asekuracji rozumie się wszystkie osoby będące dłużnikami Asekuracji sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ich przedstawicieli ustawowych, spadkobierców, dłużników rzeczowych oraz wszelkie inne osoby, które są stroną lub uczestnikiem prowadzonych przez Asekurację działań windykacyjnych (dalej: Dłużnik).

2.
Dłużnik Asekuracji ma prawo do złożenia reklamacji, w formie pisemnej, na adres korespondencyjny:

Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot

Dłużnik może złożyć reklamację bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca.
Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko Dłużnika,
  • nr PESEL,
  • podpis Dłużnika lub jego pełnomocnika w przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej,
  • uzasadnienie reklamacji z podaniem ewentualnych dowodów.

Reklamację w imieniu Dłużnika może złożyć jego pełnomocnik dysponujący pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.

4.
Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia sprawy. Do złożonej reklamacji należy dołączyć wszelkie informacje i/lub dokumenty będące podstawą do jej rozpatrzenia.

5.
Asekuracja Sp. z o.o. rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie 30 dni, Asekuracja powiadomi o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania reklamacji przez Spółkę

6.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Dłużnikowi pisemnie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej bądź w inny, uzgodniony z Dłużnikiem sposób.

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz sposobie modyfikacji i akceptacji plików cookies, można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.

Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności.