Regulamin Serwisu

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu Asekuracja.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1
Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) Regulamin określa rodzaje, zakres oraz
warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego https://asekuracja.pl
(zwanego dalej Serwisem), przez Asekurację sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (zwaną dalej
Spółką).

1.2
Użytkownikiem Serwisu zwanym dalej Użytkownikiem jest osoba pełnoletnia.

1.3
Informacje o Spółce.

  • Firma: Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Adres siedziby: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot.
  • Kapitał zakładowy: 28 710 000,00 zł.
  • NIP: 586-000-70-79, REGON: 190129137.
  • Adres e-mail: asekuracja@asekuracja.pl
  • Nr wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11116845/A.
  • Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000149560.

1.4.
Spółka za pośrednictwem Serwisu umożliwia nawiązanie kontaktu poprzez formularz kontaktowy przez Użytkowników m.in. w sprawach:
1.4.1. udostępniania informacji o świadczonych usługach realizowanych w obszarze
wierzytelności,
1.4.2. finansowych dłużników.

1.5.
Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji treści Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. Regulamin jest dostępny w Serwisie nieodpłatnie i można go przeglądać, drukować lub utrwalać.

1.6.
Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu oznacza nawiązanie pomiędzy Użytkownikiem i Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której prawa i obowiązki stron określa Regulamin. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

1.7.
Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, opuszczając Serwis.

1.8.
Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu awarii Serwisu, nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Serwisu.

1.9.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.10.
Serwis umożliwia:
1.10.1. zapoznanie się z ofertą Spółki,
1.10.2. wystosowanie wiadomości do Spółki za pomocą umieszczonego w Serwisie formularza
kontaktowego.

1.11.
Spółka świadczy usługi w języku polskim, na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa.

1.12.
Sposób składania i rozpatrywania reklamacji.
1.12.1. Użytkownik może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Spółkę – reklamacje.
1.12.2. Reklamacje mogą być składane:
- osobiście w siedzibie Spółki,
- pisemnie, na adres: Asekuracja sp. z o.o. ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
- telefonicznie, pod numerem 801 888 666.
1.12.3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz
precyzować zastrzeżenia zgłaszane przez Użytkownika.
1.12.4. Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację
jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności,
uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W
takim przypadku Spółka poinformuje Użytkownika, który złożył reklamację o
przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia
sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
1.12.5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie papierowej lub drogą elektroniczną,
jeżeli Użytkownik wyrazi w zgłoszeniu zgodę na odpowiedź poprzez pocztę
elektroniczną.

2. Warunki techniczne świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

2.1.
Korzystanie z usług świadczonych w Serwisie wymaga:
2.1.1. komputera lub innego urządzenia elektronicznego połączonego z siecią Internet,
2.1.2. dostępu do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie Serwisu
https://asekuracja.pl,
2.1.3. internetowego konta pocztowego.

2.2.
Komunikacja pomiędzy przeglądarką Klienta a Serwisem jest szyfrowana za pomocą 128-
bitowego protokołu TLS, co gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych i chroni przed
dostępem osób trzecich. O bezpiecznym połączeniu z Serwisem świadczą: widoczny w pasku
adresowym Serwisu adres https://asekuracja.pl oraz ikona zamkniętej kłódki (po jej kliknięciu
wyświetla się certyfikat cyfrowy).

3. Oświadczenie Administratora danych.

3.1. Administratorem danych jest Asekuracja Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000149560, NIP 586-000-70-79, REGON 190129137, kapitał zakładowy: 23 838 000,00 zł.

3.2. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
- pisemnie, na adres: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
- telefonicznie, pod numerem: (58) 772 72 00,
- poprzez formularz kontaktowy na stronie www.asekuracja.pl.

3.3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
- pisemnie, na adres: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
- za pośrednictwem adresu mailowego: iod@asekuracja.pl.

3.4.
Administrator danych przetwarza dane w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, nawiązania kontaktu i udzielania odpowiedzi na zapytania złożone poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu.

3.5.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
- w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie
- uzasadniony interes administratora danych,
- w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na zapytania poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych,
- dla celów marketingowych w zakresie produktów lub usług finansowych oferowanych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych,
- w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawą prawną przetwarzania.

3.6.
Dane osobowe mogą być przekazywane: innym administratorom danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Spółki uważa się między innymi: dostawców usług informatycznych, kancelarie prawne i firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator danych oraz podmioty świadczące usługi archiwizacyjne.

3.7.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Spółka posiadają w związku z tym następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- interwencji u Administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych,
- prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

3.8.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe wykorzystywane dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

3.9.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem Serwisu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem Serwisu. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

4. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

4.1.
Użytkownikowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Serwisu informacji bezprawnych, obraźliwych, wprowadzających w błąd, zawierających wirusy lub mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego.

4.2.
Użytkownikowi nie wolno również umieszczać na stronie Serwisu treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.3.
W celu monitorowania aktywności osób odwiedzających stronę Serwisu Spółka zapisuje krótkie informacje tekstowe („Cookies”). Wykorzystywanie plików typu „cookie” oraz sposób wyłączania obsługi tych plików przez użytkowników Serwisu opisuje Polityka prywatności i cookies. (LINK

5. Pomoc w obsłudze Serwisu.

W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z korzystaniem z Serwisu Użytkownik może zwrócić się do Spółki o pomoc na adres e-mail asekuracja@asekuracja.pl. Spółka udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail.

6. Prawa własności intelektualnej.

Udostępnione w Serwisie opracowania tekstowe, graficzne, zdjęcia, znaki towarowe są przedmiotem prawnej ochrony. Korzystanie z nich bez upoważnienia, w celu innym niż własny użytek osobisty, jest zakazane.

7. Postanowienia końcowe.

Regulamin obowiązuje od dnia 28 grudnia 2018 roku.

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz sposobie modyfikacji i akceptacji plików cookies, można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.

Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności.