Zasady etycznej windykacji

Na każdym etapie windykacji wierzyciel lub jego reprezentant powinien przestrzegać praw przysługujących dłużnikom oraz działać z poszanowaniem dobrych obyczajów. Posiadanie przeterminowanych zobowiązań nie jest przestępstwem i nie może być podstawą do jakiejkolwiek formy dyskryminacji i wykluczenia. Odpowiedzialne firmy działające na tym polu przestrzegają wewnętrznych kodeksów, które regulują wszystkie kwestie związane z postępowaniem windykacyjnym. Asekuracja jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i sygnatariuszem Zasad Dobrych Praktyk tej organizacji. Etyczna windykacja polega m. in. na:


 1. Rzetelnej, precyzyjnej i rzeczowej komunikacji z dłużnikiem

  • firma windykacyjna zobowiązana jest do przedstawienia pełnomocnictw i upoważnień wystawionych przez wierzyciela
  • wszelkie kwestie związane z windykacją muszą być przedstawiane dłużnikowi w sposób dla niego zrozumiały
  • rozmowy z dłużnikiem powinny być prowadzone w sposób kulturalny, zapewniający zachowanie tajemnicy i chroniący przed ujawnieniem osobom trzecim informacji o zobowiązaniach dłużnika oraz jego danych osobowych

 2. Prowadzeniu działań w sposób budzący poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, że sprawę prowadzi osoba kompetentna

  • wizyty windykatorów terenowych u dłużnika nie mogą być podejmowane w czasie i miejscu, które według rozsądnej oceny będą uciążliwe dla dłużnika,
  • wchodzenie na teren nieruchomości, mieszkania możliwe jest jedynie po wyrażeniu zgody przez dłużnika. Odwiedzanie dłużnika bez wcześniejszych ustaleń jest niedopuszczalne.
  • wizyty u dłużnika w innym miejscu niż miejsce zamieszkania muszą być prowadzone w sposób zapewniający poszanowanie prawa dłużnika do ochrony prywatności

 3. Poszanowaniu praw i godności osobistej osoby windykowanej

  • zbyt duża częstotliwość kontaktów z dłużnikiem, która byłaby powszechnie uznana za uciążliwą lub noszącą znamiona szykany jest niedozwolona
  • Niedopuszczalne jest grożenie dłużnikowi w jakikolwiek sposób lub podejmowanie działań zmierzających do naruszenia własności lub posiadania.
  • Windykatorzy nie mogą używać w stosunku do dłużników wulgarnego lub nieprzyzwoitego języka lub określeń naruszających godność osobistą, a także nieuprzejmego tonu rozmów.

 4. Prowadzeniu postępowania windykacyjnego zgodnie z prawem i w dążeniu do wypracowania wspólnego stanowiska

  • przedsiębiorstwo windykacyjne w trakcie pierwszego kontaktu z dłużnikiem zobowiązane jest do informowania o aktualnej wartości i źródle pochodzenia wierzytelności
  • zabronione jest pobieranie, bez tytułu prawnego wynikającego z zawartych umów bądź przepisów prawa, jakichkolwiek opłat w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.
  • Oferty dłużnika w sprawie spłaty zadłużenia muszą spotkać się z informacją zwrotną, w formie pisemnej lub w czasie bezpośredniej rozmowy
  • Niedopuszczalne jest wprowadzanie dłużnika w błąd co do jego praw i obowiązków, w szczególności w zakresie obowiązujących przepisów prawa, np. twierdzenie niezgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, że dług jeszcze nie jest przedawniony.

Szczegółowe informacje na temat zasad etycznej windykacji mogą zaleźć Państwo pod poniższym linkiem:
Przewodnik po profesjonalnej windykacji
Serwis firmy:
Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot